Regulamin

Regulamin  techmarket.soteshop.pl

I. Definicje

Użyte w regulaminie i sklepie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca – AKURENO Marek Ciupa, z siedzibą w Namysłowie ul. Jana Długosza 14, kod pocztowy 46-100 Namysłów, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerami NIP PL 752-111-07-98, REGON 532323180
Tel. +48 504 938 936, e-mail:  biuro@akureno.pl

2. Sklep – strona internetowa techmarket.soteshop.pl, za pomocą której Kupujący może złożyć Zamówienie.

3. Kupujący – jest nim osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu lub korespondencji e-mail, lub rozmowy telefonicznej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

 


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod  adresem internetowym Akumeo.pl, obowiązujące na terenie Polski.

2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w momencie dokonywania zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny widoczne przy towarach są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep pocztą e-mail pod adresem biuro@akureno.pl. Kupujący po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail

3. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu,

c) w przypadku złożenia zamówienia płatnego szybkim przelewem lub kartą przez usługę PayU, rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00).

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.

6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sprzedawcą są:

a) Telefon: +48 504 938 936

b) E-mail: biuro@akureno.pl

c) alternatywnie adres korespondencyjny: AKURENO Marek Ciupa, 46-100 Namysłów, ul. Jana Długosza 14

7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą kwotę jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem transportu.

8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 9 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


IV. Koszty transportu i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia odbywa się pośrednictwem przesyłki kurierskiej (przewoźnik jest dobierany do zamówienia w zależności od wielkości i wagi towaru).

2. Dla wszystkich produktów w Sklepie, doliczany jest koszt przesyłki, który ponosi Kupujący.

3. Koszt przesyłki jest obliczany przez Sklep w zależności od wagi paczki i jest widoczny dla Kupującego przed dokonaniem zamówienia.

4. Isnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru pod adresem siedziby Sprzedawcy po uwczesnym umówieniu się telfoniczni lub mailowo

5. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

6. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

7. Sprzedawca nie realizuje zwrotu kosztu przesyłki w przypadku, gdy winę za opóźnienie dostawy ponosi przewoźnik. Kupujący ma możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio u przewoźnika.

7. Sprzedawca realizuje zwroty i reklamacje tylko dla zalogowanych Kupujących.


V. Formy i terminy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a) Płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze przesyłki),

b) Płatność przelewem zwykłym na konto bankowe Sprzedawcy, dane konta:

Płatność przelewem zwykłym na konto bankowe Sprzedawcy, dane konta:
 mbank  71114020040000310282109956

c) Płatność poprzez usługę PayU, za pośrednictwem szybkiego przelewu lub karty. Usługa jest świadczona przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Płatność PayU dostępna jest wyłącznie w przypadku dokonywania zamówienia przez Sklep.

2. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem lub płatnościami PayU, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu, a rezerwacja Towaru zostaje zwolniona. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.


VI. Sprawdzenie przesyłki

1. Kupujący zobowiązany jest w momencie odbioru przesyłki sprawdzić czy zamawiany Towar nie posiada uszkodzeń.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

3. Protokół szkody musi zawierać dokładny opis stanu opakowania i towaru oraz wszelkie informacje, które mogą wykluczyć udział Kupującego w uszkodzeniu Towaru.

Nazwisko           
Firma                 
Adres, ulica i numer               
Kod pocztowy i miejscowość   
Telefon kontaktowy         
E-mail                             
Nazwa i model produktu 
Rodzaj uszkodzenia         
Kiedy stwierdzono uszkodzenie
Oczekiwania  
 
 
 
 

4. Daty odbioru przesyłki i spisania protokołu szkody powinny być takie same.

5. Po sporządzeniu protokołu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu 

6. Prawidłowo spisany protokół szkody oraz szybkie poinformowanie Sprzedawcy o powstałym problemie może znacznie przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnej ponownej wysyłki Towaru lub zwrotu pieniędzy.


VII. Reklamacje

1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. Reklamując wadliwy Towar u Sprzedawcy można zgłosić reklamację z tytułu:

a) Rękojmi - Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez upływem 2 lat od daty wydania Towaru. Obowiązki Sprzedawcy i przysługujące Kupującemu uprawnienia reklamacyjne określone są w Ustawie z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16,poz.93 ze zm.),

b) Gwarancji (szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania i warunków można znaleźć na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru).

3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecaną formą składania reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego dla zalogowanych klientów przez link w mailu

4. Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą formularza internetowego Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia i numer referencyjny zgłoszenia. Sprzedający po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Kupującym celem przekazania dalszych instrukcji dotyczących odesłania wadliwego towaru.

5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego:AKURENO Marek Ciupa, 46-100 Namysłów, ul. Jana Długosza 14

6. Zaleca się, aby Kupujący odsyłający reklamowany Towar czytelnie oznaczył paczkę swoimi danymi oraz dołączył numer referencyjny zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku trudności z identyfikacją paczki przez obsługę Sklepu proces reklamacji może się wydłużyć.

7. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

8. Sprzedający nie odpowiada za przedłużenie się okresu rozpatrywania złożonej reklamacji w przypadku, gdy Kupujący z własnej winy opóźni odesłanie towaru.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzymuje decyzję wraz ze szczegółowym opisem.

10. Kupujący ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Kupujący mający status konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny w czasie 14 dni licząc od dnia, w którym otrzymał Towar. Z uwagi na budowanie dobrych relacji z klientami - Sprzedający zgadza się na dokonywanie odstąpienia umowy i zwrotu Towaru również w przypadku, gdy Kupujący nie posiada statusu Konsumenta.

2. W przypadku zamiaru zwrotu Towaru zaleca się, aby Kupujący wypełnił formularz zwrotu posiadające dane jak w przypadku protokołu uszkodzenia z pkt VI pkt 3

3. Po dokonaniu zgłoszenia mailem przez Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia i numer referencyjny zgłoszenia.

4. Zaleca się, aby Kupujący zwracający Towar czytelnie oznaczył paczkę swoimi danymi oraz dołączył numer referencyjny zgłoszenia zwrotu. W przypadku trudności z identyfikacją paczki przez obsługę Sklepu, proces zwrotu pieniędzy lub wymiany Towaru może się wydłużyć.

5. Adres, na który należy zwrócić towar należy: AKURENO Marek Ciupa, 46-100 Namysłów, ul. Jana Długosza 14

6. Zwracany Towar nie może być używany ani montowany wcześniej i musi posiadać wszystkie cechy Towaru pełnowartościowego.

7. Kupujący odpowiada za właściwe spakowanie i zabezpieczenie Towaru, w taki sposób, aby nie został uszkodzony w transporcie do Sprzedawcy.

8. Kupujący ponosi koszty odesłania zwracanego Towaru.

9. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

10. Sprzedawca zwróci pieniądze Kupującemu za zwrócony towar w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż Kupujący dostarczy towar do Sprzedawcy.

11. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany Kupującemu na konto bankowe, którego numer podał w formularzu zwrotu.


IX. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte na stronie internetowej https://techmarket.soteshop.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html


X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wątpliwości pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy przyznające Konsumentowi uprawnienia.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-01-2023 roku.